Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o badaniach i innowacjach UE

Zapytaj o dotacje

biuro@a1europe.pl

12 259 80 70

Pobierz
kartę projektu

Pobierz

Horyzont Europa – nowy program ramowy badań i innowacji UE

 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii międzynarodowym programem w zakresie badań naukowych i innowacji na poziomie europejskim i globalnym. Współpraca międzynarodowa jest niezbędna do sprostania wielu globalnym wyzwaniom. W nowym programie rozbudowano m.in. segment przeznaczony dla przedsiębiorców, położono duży nacisk na przeciwdziałanie szkodliwym następstwom zmian klimatycznych i – co jest bardzo korzystne dla Polski – zaproponowano spory wachlarz instrumentów wspierających wyrównywanie szans krajów członkowskich.

 

Budżet całego Programu Horyzont Europa:

 • W ciągu najbliższych 7 lat (2021-2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

 

Kto może uczestniczyć?

Podmioty prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. Mogą to być jednostki z całego świata np.:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • uczelnie,
 • instytucje publiczne, szpitale, fundacje, organizacje międzynarodowe, start-upy itp.

 

W Horyzoncie Europa większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, a ich podstawową cechą  jest udoskonalenie lub tworzenie nowej wiedzy/technologii/produktu czy usługi przy wykorzystaniu wiedzy partnerów składających się na konsorcjum projektowe.

 

Podstawowe typy projektów w Horyzoncie Europa i ich finansowanie:

 • Projekty badawczo-innowacyjne- finansowane do 100%
 • Projekty innowacyjne- finansowane do 70 % dla jednostek przemysłowych; dla jednostek „non-profit” do 100%
 • Projekty wspierające- finansowane do 100%
 • Działania w zakresie szkoleń i mobilności- finansowane do 100%

 

Jakie działania można sfinansować?

 • Działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej lub ulepszonej technologii, produktu, procesu, usługi lub rozwiązania, np.: badania podstawowe, stosowane, rozwój i integracja technologii, testowanie i walidacja prowadzone na prototypach małej skali, w laboratoriach lub sztucznych warunkach.
 • Działania, których celem jest stworzenie nowych, zmienionych lub poprawionych, produktów, procesów lub usług. Mogą objąć prototypowanie, testowanie, demonstrację, pilotaże, wielkoskalową weryfikację technologii oraz replikację rynkową.
 • Działania, które przyczyniają się do realizacji celów programu „Horyzont Europa”; projekty „miękkie”; sieciowanie, tworzenie baz danych, standaryzacja, zwiększenie świadomości etc.

 

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Będzie stymulować doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, przed którymi stoi Europa. Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze, służbę naukową Komisji Europejskiej.