Typy projektów

Podstawowe typy projektów w Horyzoncie Europa i ich finansowanie:

  • Projekty badawczo-innowacyjne- finansowane do 100%
  • Projekty innowacyjne- finansowane do 70 % dla jednostek przemysłowych; dla jednostek „non-profit” do 100%
  • Projekty wspierające- finansowane do 100%
  • Działania w zakresie szkoleń i mobilności- finansowane do 100%

 

Jakie działania można sfinansować?

  • Działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej lub ulepszonej technologii, produktu, procesu, usługi lub rozwiązania, np.: badania podstawowe, stosowane, rozwój i integracja technologii, testowanie i walidacja prowadzone na prototypach małej skali, w laboratoriach lub sztucznych warunkach.
  • Działania, których celem jest stworzenie nowych, zmienionych lub poprawionych, produktów, procesów lub usług. Mogą objąć prototypowanie, testowanie, demonstrację, pilotaże, wielkoskalową weryfikację technologii oraz replikację rynkową.
  • Działania, które przyczyniają się do realizacji celów programu „Horyzont Europa”; projekty „miękkie”; sieciowanie, tworzenie baz danych, standaryzacja, zwiększenie świadomości etc.

 

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Będzie stymulować doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, przed którymi stoi Europa. Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze, służbę naukową Komisji Europejskiej.